Hais Txog Me Me Ntawm Xyaum Kawm Ntawv Hmoob


Nyob zoo, ib tsoos niam txiv kwm tij neej tsa sawv daws, ntawm no kuv yuav los hais ob peb lo lus qhia txog ntawm kuv txoj kev kawm ntawv hmoob, thiab vam tias tej zaum yuav pab tau koj me me yog tias koj tseem xyaum kawm ntawv hmoob nim no.

Ua ntej tshaj plaws, kuv xav hais tias nws kuj muaj ntau yam ntau ntawv thiab yeeb yam los qhia txog ntau hom ntawv hmoob, lawv kuj ua tau zoo thiab muaj nuj nqi tshaj plaws, tab sis kuv tseem hnov muaj ntau tus tib neeg hais txog tias tsis paub pib kawm qhov twg tuaj, thiab xyaum tau nyuaj heev, yog li kuv thiaj muab kuv ya kev xyaum nyeem ntawv hmoob los piav qhia rau saws daws, yog tias muaj tej lo twg hais tau tsis yog thiab hais siab lawm los, ho thov saws daws zam lub txim rau kuv thiab, thiab zoo tshaj plaws no ces nej ho sau ntawv rov los rau kuv kom kuv paub thiab. ua saws daws tsaug ntau ntau!

Yog tias koj xav xyaum los yog tseem xyaum kawm ntawv hmoob, kuv xav tias ua ntej thaum koj mus pib xyaum, koj yuav tau mus nrhiav seb ntawv hmoob nws muaj tsawg hom thiab lawv ho zoo li cas. muab ua loj loj li los hais, peb lus hmoob tsaus muaj peb hom xwb, thiab ntawv hmoob nws tsuas yog sau lub suab xwb, nws tsis sau lub ntsiab lus, ces ntawm hmoob muab ua loj loj li los hais nws kuj muaj peb hom thiab xwb. tab sis vim tias hauv ib hom lus loj haus cov lus kuj sib txawv txav lawm deb thiab, yog li ntuj nim no peb hmoob cov ntawv hmoob sawv daws siv coob ntau nws muaj tsib hom, vim tias nim no kuv tsuas yog los hais qhia txog rau cov nim qhuav pib kawm ntawv hmoob xwb, kuv yuav tsis mus piav thiab hais txog ntaum yam ntawv hmoob ntawd kom ua tsaus saws daws nyuaj siab ntxhov plaws, yog tias leej twg muaj siab xav mus paub txog, mam tos saib tsab ntawv tom tsis ntev tom ntej kuv yuav sau tuaj. yog tias koj twb mloog tau cov lus kuv nim qhuav hais tas los no, thiab koj xav mus sau ntawv hmoob nrhiav nkauj mloos los yog nrhiav yeeb yam saib, koj tsim nyog xyaum hom ntawv hmoob kuv yuav los piav txog no.

Tsaws li kuv nim qhuav tau hais txog, txhua hom ntawv hmoob nws puas leej yog sau lub suab tseg xwb, xws li peb peb tus neeg nrog lawv mus lawv nyuj, nws hais txog ob lub peb thiab ob lub lawv, nws cov ntsiab lus sib txawv loj heev, tab sis vim lub saub zoo ib yam ces nws sau ib yam xwb. yog koj paub natwv suav no tej zaum koj yuav to tau zoo heev, vim tias ntawv hmoob nws tuas xws li ntawv sauv tej 汉语拼音 xwb. thiab vim li ntawd, yog tias koj twb txawj hais lus hmoob no ces koj kuj xyaum tau ntawv hmoob sai tshaj plaws, yog li no hom ntawv hmoob no nws kuj tau npe tias ntawv xya hnub, txhais tau tias xyaum xyab hnub ces xyaum txawj lawm. tab sis muab hais tig rov los, yog tias koj tsis paub hais lus hmoob, ces koj xav xyaum ntawv hmoob no nws kuj nyuaj heev, vim tias tsaws li kuv taum pom, ntuj nim no tseem tsis tau muaj leej twg los qhia txog lwm hais neeg xyaum ntawv hmoob, koj yuav tau mus nrhiav ib txoj kev tshiab tshiab tsis tau muaj neeg taug dhua koj thiaj tau kev mus. yog hnub qab tom ntej peb hmoob vam meej txaus tuaj, kuv xav tias yeej muaj lwm hais neeg xav los xyaum ntawv hmoob thiab yuav muaj kwv tij nkauj muam hmoob los tsim qhia txog lwm hais neeg yuav xyaum lus hmoob lawm li cas.

Tom qab kuv xav hais ntxiv mus ces yog tias koj nyob teb chaw suav no tej zaum koj kuj tau hnov tias peb cov es hais lus hmoob dawb los yog hais lus hmoob leeg yom, nws kuj muaj ib hom ntawv hmoob yog cov niam txiv hmoob txawj ntsiab paub tab sib koom nrog nom tswv suav lub zog pab thiab txoj tswv yim zoo sawv los tsim tawm rau xyoo 1596, hom ntawv no nws muaj nom tswv sib pab txhawb thiab lawv muab los siv rau tej tsev kawm ntawv los yog nom tswv tej hauj lwm tseem ceeb nyob tej teb chaw hmoob coob heev tias nom tswv tso cai rau hmoob sawv los tsim kav hmoob yom, ces muaj coob tus kwv tij hmoob kuj ntshai tsam peb los kawm thiab siv hom ntawv xya hnub no tsis tau nom tswv tso cai nws ho txhaum nom tswv kev cai li cas thiab yom, tab sis kuv xav hais tias, yog koj siv muab ua ntawv kawm siv rau hauv tsev kawm nws kuj muaj kev txhaum kawg, vim tias luag nom tswv siv dag siv zog los tsim ua ntau ntawv thiab ntiav xib fwb los qhia ntawv, luag kuj xav kom tshaj luag txoj kev zoo rau ntiaj teb paub, koj yuav los siv lwm hom ntawv hmoob tsis tsaws luag siab nyiam lawm, tab sis yog tias koj sis los pab txhawb koj lub neej xwb tsis mus cuam tshuam nom tsw txoj hauj lwm tseem ceeb ces tsis muaj teeb meem dab tsi li. ib hom ntawv ib hom lus twg, nws muaj nws txoj sia, muaj nws txoj cai nyob ntiaj teb no, tsis muaj leej twg muaj cai mus cuam tshuam, thaum nws kev txhaum yog tsuas yog muaj neeg muab hom ntawv los yog hom lus ntawd coj mus tshaj kev xiam hlwb hlais neeg los yog hais lus vwb txab lim hiam ua rau nom tswv thiab pej xeem tsis tau zoo neej es nws thiaj muaj kev txhaum xwb.

Xav hais me me ua ntej los ho muab hais tau ntau ntau lawm thiab, rov tig los txog no, hom ntawv kuv yuav los piav txog no nws muaj npe ntau heev, sawv daws hu li cas li los kuj muaj, xws li tias ntawv hmoob thoob teb los yog ntawv hmoob los tsaus los yog ntawv hmoob RPA, nws muaj ntau ntau lub npe muab hais los kuj nyuaj kawg, tab sis koj paub tias yog hom ntawv kuv sau ntawm no ces tau lawm.

Kwv tij nkaum muam hmoob sawv daws feem coob thaum tsis tau xyaum ntawv hmoob lawv tsis paub tias lus hmoob muaj yim lub suab, kuv hais kub suab siab qis no, haus lus suav nws muaj tsib lub, xws li tias yeeb tus, yaj tus, suab saws, suab mus thiab suab sib. hos lus mes kas nws muaj ob lub xwb, xws li yog suab sib thiab suab hnyav. tiam siv lus hmoob muaj yim lub, ua rau sawv daws nyuaj kawm heev li. thiab peb hmoob tsab teb tsoov txuj, lus kuj muaj ntau yam txawv txav, tab sis ntawv ib hom xwb, sau lub suab los tsis zoo ib yam li lub ntsiab lawm, yog li thiaj ua tsau sawv daws nyuaj xyaum heev. tsaws li kuv tau paub txog, muaj nqee lub ntawv nws thiaj muaj yim lub ntsiab lus nrog rau yim lub suab, thiab yog yus paub txog yim lub ntsiab lus ntawd ces yus xyaum tau yim lub suab no yooj yim ntau heev, tsis yog li ces ua rau yus mloog tsis tsaug dab tsi qab hau tas li tiag.

Kws qhia ntawv hmoob feem coob lawv muab yim lub ntawv los ua piv txwv qhia yim lub suab yom, zoo li tias niam mus neeg tod kuv ntuj siab (zoo), los yog tias siab niam ntuj kuv ua mus neeg tod, tab sis tus nim qhuav xyaum kawm ntawv hmoob nws txawm paub hais lus hmoob los tsis to taub dab tsi yom. ntawm no kuv xav tias yog muab ib lub ntawv xwb los nyeem ua yim lub suab yuav zoo heev, xws li tias tob tom toj tos to tos tog tod, los yog tias ntawb ntawm ntawj ntawv ntaw ntaws ntawg ntawd, ces koj mloog tau hais tias nws txawv rau qhov twg lawm yom. paub txog no lawm ces thaum yus sau ntawv los yog nyeem ntawv ces yus mam li ib lub ib lub suab seev sim seb yog suab twg xwb, ntev mus ntev tuaj ces pom txog xwb los paub lawm mam, tsis tas yuav maj mam sim mus tas li os.

Thiab dhau no mus yam nyuaj kawg ces yog ntawv hmoob no nws muaj 60 lub tsiaj ntawv txiv, mloog no xwb twb yeej paub tias nws ntau tshaj plaws li os yom, tab sis kuj tsis nyuaj npaum twg thiab, koj yuav paub tias txawm cov tsiaj ntawv txiv ob tus sib txuav los yog peb tus sib txuas los yog ntau npaum li plaub tus sib txuas ntawd, nws kuj yog seev lub suab tias ib tus tsiaj ntawv txiv tab los hais tawm thiab xwb, es cov tsiaj ntawv txiv tab thiaj muaj li 18 tus xwb ne, cas yuas cim tsis tau twg os, yooj yim cim kawg li mam. kawm tau 18 tus tsiaj ntawv txiv tab no lawm ces tshuav cov yus mam seev suab sim seb nyeem li cas xwb ces tau lawm thiab.

Tsiaj ntawv niam no muaj 14 lub xwb, yog tias koj yog hmoob dawb no ces paub txog 13 lub xwb tau lawm, vim muaj ib lub yog tsim ua los sau lus hmoob leeg xwb.

Hnub no kuv tsuas los piav los hais txog no xwb, muaj dab tsis peb mam sib tham tag kis lwm hnub yom, vam kom ib tsoos niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws noj qab nyob zoo thiab, ua tsaug ntau ntau!

Xab Lauj 110 0 0 2022-07-26