苗族青年网国际苗文教程-第六课

第六课 Theem thib tsau

Noog tias lub tsev twg thiaj yuav zoo nkauj kawg?


那间房子最漂亮?
Ib lub tsev, ob lub tsev,  一座房,两座房,
Vuas ntsuab xiab, ntsa dawb paug, 青青的瓦,白白的墙,
Qhov tsooj loj li loj, qhov tsais dav li dav.  宽宽的门,大大的窗。
Peb lub tsev, plaub lub tsev, 三座房,四座房,
Ntsaum loog txiv ntoo tsw qab tuaj, 房前花果香,
Kuj tse tej ntoo ua phiaj los. 屋后树成行。
Noos tias lub tsev twg thiaj yuav zoo nkauj kawg? 哪间房子最漂亮?
Txawm yog peb lub me tsev kawm. 要数我们的小学堂。