苗族青年网国际苗文教程-第七课

第七课 Theem thib xya

Kuv yawg thiab tus ntoo 爷爷和小树


Ntawm peb qhov tsooj muaj ib tus me nyuam ntoo, ntuj no tuaj txog
lawm, kuv yawg muab lub tsho rau tus ntoo hnav, tus ntoo tsis hnov no
lawm.
我家门口有一颗小树。冬天到了,爷爷给小树穿上暖和的外衣。小树不冷了。
Caij ntuj sov tuaj txog, tus ntoo qhiab lub kaus tsoos tsau kuv yawg,
tsis sov kuv yawg lawm.
夏天到了,小树给爷爷撑开绿色的伞。爷爷不热了。