苗族青年网国际苗文教程-第十课

第十课 Theem thib kaum

Tshav ntuj 阳光


Tshav ntuj xws li kub, w puv ntiaj ntsag, toj tsoob, hauv dej.
阳光像金子,洒遍田野、高山和小河。
Cov yub hauv liaj, vim muaj tshav ntuj, ntsuab dhau tuaj lawm. Cov
zoov ntoo saum tsoob, vim muaj tshav ntuj, siab dhau tuaj lawm. Tshav
ntujn ci vog ntawm nplaim dej, xws li tsho nyiaj tsho kub loj thiab ntev.
田里的禾苗,因为有了阳光,更绿了。山上的小树,因为有了阳光,更高了。
河面闪着阳光,小河就像长长的锦缎了。
Sawv ntxov, kuv qhib lub qhov tsais, tshav ntuj dhia los huav kuv tsev.
早晨,我拉开窗帘,阳光就跑进了我的家。
Leej twg twb ntes tsis tau tshav ntuj, tshav ntuj yog sawv dawv li.
谁也抓不住阳光,阳光是大家的。
Tshav ntuj xws li kub, tshav ntuj kim dua kub thiab.
阳光像金子,阳光比金子更宝贵。