Ntxhee Yaj Qha kawm lug txaj Moob Leeg

Lub video no nqa los ntawm https://www.youtube.com/channel/UC1NSldqB3pXSpIBy4UF72aQ, yog nej leej twg mus saib tau no mus hauv saib os.

Basic - Lug Txhiaj lesson #1

Qha kawm lug txaj Moob Leeg.

Qaab tsua txawm nplooj tsawb sua, qaum tsua txawm nplooj tsawb lab.

Luag leej tub, koj ncauj dlaaj sab tsi yuav, txhob dlaaj dlee  ntxhaisnkauj see nyob tuaj dlai sab.

Qaab tsua txawm nplooj tsawb sua, qaum tsua txawm nplooj tsawb txhawv.

Luag leej tub, koj ncauj dlaaj sab tsi yuav, txhob dlaaj dlee  ntxhaisnkauj see nyob tuaj dlai plawv.

Cua tuaj nplooj taug ntxuaj, cua rov nplooj taug ntxhee, ntxhee yuj yeegtuaj tim toj.

Txiv leej tub, koj ncauj dlaaj sab tsi yuav, txhob dlaaj dlee ntxhaisnkauj see nplooj sab nplooj ntsws yuj pluj plawg rov ntawm koj.

Cua tuaj nplooj taug ntxuaj, cua rov nplooj taug ntxhee, ntxhee yuj yeegtuaj nraag dlej.

Txiv leej tub, koj ncauj dlaaj sab tsi yuav, txhob dlaaj dlee ntxhaisnkauj see nplooj sab nplooj ntsws yuj pluj plawg rov ntawm mej.