苗族青年网7.0更新概述


THAM TXOG HMOOB TUB HLUAV 7.0 COV  CHAWB HLOOV

苗族青年网2017年7月3日备案通过以来,已经走过了2年四个月,历经了1.0到7.0的更迭,现简要做一个总结吧:

vas sab hmoob tub hluav txij xyoo 2017 hnub thib 3 lub xya hli los txog hnub no, teb muaj ob xyoos thiab plau lub hli lawm,  hloov lawm xya zaug txij 1.0 txog  7.0, ziag no lam los sau los lus tham rau ntawm no:

苗文词典 1479个常用词汇,其中200个配有例句和语音;

Hmoob tub hluav txhais ntawv muaj 1479 lub ntawv hmoob thiab ntawv suav sib txhais, hauv no tseem muaj 200 lub phim muaj lob lus ua piv txwv thiab suab kawm;

发表文章40篇;

sau tawm ntau ntawv 40 tsab;

视频教程51个,其中28个苗文教程,内容涵盖了苗语三大方言;其余为教程或歌曲视频,作为了解语言的媒体资源;

duab qhia muaj 51 lub, hauv muaj 28 lub yog hiav ntawv hmoob, tham txog lus hmoob nyob txhuab lub teb chaws; lwm cov duab yog nkuaj lom zem los yog qhiav txog lus hmoob, muab ua yam khoom mus paub txog lus hmoob ua ntej xwb xwb.

苗族青年网的目标,就是做好苗文苗语的学习和交流,了解一个民族文化的最好工具或者说钥匙,应该是语言了吧。

Hmoob tub hluav lub hom phiaj yog kawm ntawv hmoob, xyaum lus hmoob, tej no yog tej yam yuav coj tau koj mus paub txog hmoob tej txuj ci ua ntej kiag.

苗文词典词汇和语音不定期更新中,不过希望网友们文明上网,文明使用,不要随意输入任何词汇进行查找,因为你查找的每一次记录,都会被记录下来,作为系统优化的凭证!慎独,不止于君子,而应该是每个人对自己的要求。

hmoob tub hluav txhais ntawv tawm tshiab tsis teem sij hawm, tab sis kuv vam kom cov pheej ywg nej coj yus tus kheej  kom zoo, txhob lam sau ntawv mus nrhav hauv no, vim tias txawm koj lam sau li cas los, kuv yeej pau thiab tau pom cov lus koj hais, tsam muaj tej yam tsis zoo ua rau kuv laj txaj muag rau nej thiab, coj yus tus kheej kom zoo tsis hais yog yus ib leeg nyob los yog muaj coob tus ua ke, tej no tsis yog hais rau luag lwm leej lwm tus, tab sis yog vam koj nej txhua leej txhua tus ua tau raws li ntawv.

能力有限,佛系更新,,,,,,

Hauj lwm coob ntau, muaj sij hawm mam sau dau ......

 

Xab Lauj {read} 2 0 2019-05-05