kuv txoj kev xav ntawm ntawv hmoob thiab kev neej


Ua ntej tshaj plaws tias vim li cas kuv yuav los sau tsab ntawv no, yog hnub no kuv tau nrog pheej ywg sib tham, lawv yuav mus sib yaum ua si, muab cov npe los saib, cas tseem muaj ob peb tus yog cov kuv paub thiab, ua tsau kuv tau nco txog, tos kuv npau cov pheej ywg thiab tib neeg coob heev li no los, twb yog paub los ntawm kuv txoj kev kawm ntawv hmoob no. Yog li no, kuv thiaj muab kuv ntu kev neej txij li xyaum kawm ntawv hmoob los txog niaj hnub no coj los xav, cas muaj lus ntau xav tham heev li, tim li no kuv thiaj tau los sau tsab ntawv no tso tsau saum huab saum cuab no.

Hais txog ntawm ntawv hmoob, thaum kuv tseem hluas hluas muaj kaum xya yim xyoo ntawd, kuv tau hnov tias peb hmoob muaj ntau ntawv no, ces kuv thiaj tau mus nrhiav kawm. Muaj hmoo tshaj plaws thiab, lub caij ntawd peb hmoob nyob suav teb sawv daws tseem tab tom pib xyaum ntawv hmoob zom zas ntag, yog li kuv thiaj nrhiav tau kawm yooj yim thiab tau paub pheej ywg coob. Txij li xyoo 2015 los txog tas no, kuv kuj nrog cov pheej ywg nyiam xyaum ntawv hmoob nyob sib tham ua si saum huab cua, tab sis txij li xyoo 2020 kuv kawm tias tawm tuaj ua hauj lwm lawm, tsis tshua muaj sij hawm mus tham lus ua si nrog sawv daws, thiaj tau tseg kiag npoj pheej ywg kawm ntau hmoob los lawm ntev loo.

Rov hais txog ntu kev neej no, xyaum kawm ntawv hmoob tsis tas ua rau kuv tau paub ntawv hmoob xwb, kuj ua tsau kuv tau muaj ib pab pheej ywg zoo heev. Tab sis niaj hnub nim no, peb pab tias ua ke kawm ntawv hmoob no sawv daws hlob loj laus lawm zuj zus, sawv daws nyias mus npaj nyias lub neej lawm, ua tsau txoj kev kawm nyob ntsiag to, thiab tsis tshua muaj cov tub ntxhais hluas los kawm ntxiv mus.

Nyob lub txheej txhoj nim no, sawv daws xyaum ua yam dab tsi los twb yog vim kev khwv noj khwv haus xwb, yog tias xyaum kawv hmoob nws pab tsis tau koj lub neej kom zoo dua nim no, ces yeej tsis muaj leej twg xav mus xyaum li, vim sawv daws ua hauj lwm los kuj txaus sab kawg thiab sij hawm tsawg heev.

Tab sis tsaws li kuv tau pom thiab paub txog, hmoob nyob lwm lub teb chaws, lawv kuj kawm tau zoo, txawm tias cov me nyuam hmoob ntawv lawv tsis paub yam ntau ntawv ntawd lub teb chaws lawv nyob, los lawv ntau ntau tsawg tsawg yeej paub ntawv hmoob me ntsis, vim lawv twb txawj hais lus hmoob lawm, los xyaum ntawv hmoob xwb ces yooj yim lawm ntau.

Peb hmoob kev neej dhau los txog tas txij no, nyob puv qab ntug, yog tias peb tsis khaws peb tej lus hmoob kom zoo, ces ntshe ntev mus ntev tuaj peb yuav nyauj los sib tham heev li, nyaum ntawv hmoob nws yuav los pab tau koj ntawm khaws lus hmoob tso tseg kom zoo.

Xyaum ntawm hmoob nws kuj tsis siv koj sij hawm pes tsawg, thiab koj xyaum txawj no nws tsis tas kom koj paub nyeem ntawv xwb, nws tseem ua tau ntau yam tsau koj thiab. Li cas los tus xav xyaum ces tsis yuav qhia, tus tsis xav xyaum ces qhia npaum cas los khoom.

Ces tsab ntawv no cia xaus li no xwb, sau los khaw cia kuv ntu kev kawm los ua dab muag rau saum huab cua no, yog tias leej twg tau los kawm txog thiab xav sib tham no los thov txhob ua siab deb, sau ntawv tuaj rau kuv tau nawb. Vam kom sawv daws tsuas ntsib txoj kev noj qab nyob zoo xwb!

Xab Lauj 14 0 0 2023-08-05