苗文学习-拓展阅读(二)


niam txiv tej lus ntuas

父母的叮嘱

Thaum nyob hauv tsev, ntuj pom kev zuag yuav sov los, tej ntxhais yuav tsauv taws ua zaub ua mov, tej tub yuav mus kws dej kws daws, pab niam pab txiv khwv noj khwv haus, txhob xav tias tsis ua yuav txawj muaj es nyob tub nkeeg ib hnub lawm ib hnub tuaj. Noj tshas tas nyias yuav npaj nyias hauj lwm, txhob cia lub caij nyug dhau lawm tsis muaj nuj nqis mog.

Txog caij txog nyug yuav tsum mus kawm txuj kawm ci, kawm ntaub kawm ntawv, mob siab rau yus txoj kev kawm, kawm tiav yuav los ua lub chaw vam khom rau kwj tij neej tsa, los pab txhawb yus lub neej kom mus tawg paj txi txiv, ua neeg tsim txiaj thiaj li tsis nkim niam txiv lub zog mog.

原文大意:

在家里的时候,天亮了要及时起床,女孩子要生火做饭做菜,男孩子要跳水砍柴,和父母一起劳苦,别想着自己不劳动也有吃的而懒散地度过一天又一天。吃过早饭要忙于各自的劳务,别让时光白白溜走了。

到了一定的年龄,要去学习知识文化,专心致志于自己的求学之路,毕业之后要做亲人的靠背,要让自己的人生开花结果,做个有价值的人,才不辜负父母的恩情。

Xab Lauj 58 1 0 2019-12-17