后浪——txheej hluas


后浪

txheej hluas


那些口口声声,

cov es niaj hnub hais tias

一代不如一代的人,应该看着你们;

ib tiam tsis cuag ib tiam li neeg, yuav tsum tig los saib nej

像我一样,我看着你们,满怀羡慕。

saib xws li kuv, kuv ntsia tsawv nej, ntshaw tsis paub tas

人类积攒了几千年的财富,

tib neeg kaws cia tau txhiab niaj puab xyoo li pov haum

所有的知识、见识、智慧和艺术,

tas ntsho cov ntau ntawv, kwv cim, kev txawj ntse thiab txuj ci

像是专门为你们准备的礼物。

xws li cov khoom plig txhob txwm npaj rau nej

科技繁荣、文化繁茂、城市繁华,

txuj ci huam ntxoov, ntau ntawv huam loj, nroog log huam dav.

现代文明的成果被层层打开,

tiam no tej txuj ib txheej ib txheej li qhib tawm,

可以尽情地享用。

cia rau nej siv tsaws siab xav.

自由学习一门语言,学习一门手艺,

mus kawm ib hais lus, xyaum ib tsoos txuj,

欣赏一部电影,去遥远的地方旅行。

saib ib daim yeeb yam, mus saib huab cua lawm txoj kev deb.

很多人,

ntau tsawg neeg,

从小你们就在自由探索自己的兴趣;

txij thaum nej yau nej cawm mus nrhiav tshuav nej txoj kev nyiam

很多人在童年就进入了不惑之年,

ntau tsawg neeg tseem yog me yaus los twb mus txog lub caij to taub thiab nkag siab

不惑于自己喜欢什么,不喜欢什么。

to tau zoo yus nyiam dab tsi, tsis nyiam dab tsi.

人与人之间的壁垒被打破,

phab phab ntsa ntawm tib neeg thiab tib neeg tsaug txaug to

你们只凭相同的爱好,

nej tsaug pom sib nyiam tsaug ib yam twg

就能结交千万个值得干杯的朋友。

twb mus nrhiav tau txhiab txhiab vam vam tus pheej ywg tsim nyuag haus kom pib hluav.

你们拥有了,

nej tau muaj lawm,

我们曾经梦寐以求的权利——选择的权利。

txoj cai peb ib txwm ntshaw los —— txoj cai mus xaiv.

你所热爱的就是你的生活。

yam koj nyiaj tshaj plaws yog koj lub neej.

你们有幸遇见这样的时代,

nej muaj hmoo heev tau yug los rau tiam no,

但是时代更有幸,

tiam sis tshoj tiam no tseem muaj hmoo tshaj,

遇见这样的你们。

tau los ntsi cov zoo li nej.

我看着你们,满怀敬意。

kuv ntsia tsawv nej, saib nej muaj nqis.

向你们的专业态度致敬。

nej muaj nqis rau nej txoj kev xav.

你们正在把传统的变成现代的,

nej muab cov pog yawg li txiav ua tub ki li,

把经典的变成流行的;

muab cov  laus tawv li txiav ua txheej hluas li,

把学术的变成大众的;

muab cov tshaw fawb li txiav ua sawv daws li;

把民族变成世界的。

muab cov haiv neeg li txiav ua ntiaj teb li.

你们把自己的热爱,

nej muab cov nej nyiam tshaj plaws

变成了一个和成千上万的人

txiav ua nej lub neej

分享快乐的事业。

muab faib nrog tib neeg txhiab txhiab vam vam tus.

向你们的自信致敬。

nej muaj nqis rau nej txoj kev ntseeg ntawm nej tus kheej.

弱小的人,

cov neeg lab puab,

才习惯嘲讽与否定;

thiaj ib txwm saib luag lwm tus tsis muaj nqis;

内心强大的人,

tus neeg muaj zoo hlwb hau,

从不吝啬赞美与鼓励。

yeej tsis khuv xim mus qhuas thiab txhawb nqa luag.

向你们的大气致敬。

nej muaj nqis rau nej lub siab loj siab dav.

小人同而不和,

cov ruam sib xws los yeej tsis sib koom,

君子美美与共,和而不同。

cov paub tab ib tus saib ib tus muaj nqis, sib koom los tsis yuav sib xws.

更年轻的身体,

lub ces hluas dhau,

更容得下多元的文化审美和价值观。

tsau taus ntau dua li ntau ntawv thiab kev xav ntawm lub neej tus nqi

有一天我终于发现,

muaj ib hnub kuv thiaj paub txog tias

不只是我们在教你们如何生活,

tsis yog peb qhia nej ua cas ua neej xwb,

你们也在启发我们,

nej los tseem ua tau kom peb xav txog,

怎样去更好的生活。

yuav ua cas mus ua lub neej zoo dhau yav tas.

那些抱怨一代不如一代的人,

cov es thuam tias ib tiam tsis cuag ib tiam li neeg

应该看看你们,

yuav tsum tig los saib nej,

就像我一样,我看着你们满怀感激。

xws li kuv ib yam, saib nej kua muag ntuv ntho

因为你们,

vim yog muaj nej,

这个世界会更喜欢中国。

lub ntiaj teb no yuav nyiaj suav teb ntau tshaj.

因为一个国家最好看的风景,

vim ib lub teb chaws thaj huab cua zoo saib tshaj plaws,

就是这个国家的年轻人。

yog lub teb chaws ntawd txheej hluas.

因为你们,

vim yog muaj nej,

这世上的小说、音乐、电影所表现的青春

txoj kev hluas ntawm lub ntiaj teb no hauv phau ntawv, zaj nkauj, daim yeeb yam

就不再是忧伤迷茫,

tsis rov yog mob siab npog muag

而是善良、勇敢、无私、无所畏惧,

tiam sis yog saib zoo, kav ua, saib dawb, tsis ntshai txhua yam,

是心里有火,眼里有光。

yog hauv siab kaj lug, qhov muag ci iab

不用活成我们想象中的样子,

tsis tas mus ua lub neej zoo li peb tau hais tseg

我们这一代人的想象力

peb tiam neeg no lub hlwb hau

不足以想象你们的未来。

tsis txaus mus xav tawm nej yav kev neej uas tom ntej

如果你们依然需要我们的祝福,

yog tias nej tseem xav tau peb lo lus foom kom zoo zoo

那么,

li ntawd no

奔涌吧,后浪

siv zog mog, txheej hluas

我们在同一条奔涌的河流。

peb sib koom nyob hauv ib lub ntiaj teb.

原文来源于哔哩哔哩

翻写:苗族青年网

Xab Lauj 106 12 0 2020-07-02