学习用苗语称呼长辈 | Qhia Hu Hmoob Tej Laus Neeg


Peb hmoob muaj lo lus hais tias, yus caj yus ces, yus yeej paub tias,nws hais li yog dab tsi, tab sis tsis tau mus xav dua tias, tseem ceebtiag lub ntsiab lus tias caj ces hais li yog tus twg txheej twg. ob hnubdhau los no, kuv tau saib pom ib phau ntawv hmoob, nws piav txog hmoobtej laus neeg yuav hu li cas, kuv thiaj to taub txog tias caj ces lub ntsiablus yog li cas, li no kuv yuav muab kawv los sau ua ntawv rau saum huabsaum cua no kom peb ib tsoom kwv tij pheej ywg sawv daws tau kawm ua ke.yog qhov twg sau yuam kwv lawm los ho thov tus txawj tus paub sau ntawvtuaj hais qhia thiab, vim tias yog yus tsis ua los twb tsis pom leej twgua tawm tuaj; yus sau lawm ces ho muaj tej yam uas tsis tsaws kev lawmthiab, tab sis txawm li cas los ho cia kuv mam muab sau tawm tuaj ua ntejyom, yog muaj qhov twg tsis haum no ces sawv daws tau pom lawm no mam sibpab qhia kom yog!

Hov qab no, kuv yuav mus pib piav txij li xeeb leej xeeb ntxwv rov mus txog rau tej laus.

 1. xeeb leej, xeeb ntxwv
 2. ntxhais (tub), vauv (nyab)
 3. yus tus kheej
 4. niam, txiv
 5. pog, yawg
 6. pog koob, yawg koob
 7. pog suab, yawg suab
 8. pog ncau, yawg ncau
 9. pog hlav, yawg hlav
 10. poj ces, yawg ces
 11. poj caj, yawg caj

Hmoob tej npe hu laus neeg nws hais tau zoo heev thiab muaj nuj nqi tshajplaws li, xav kom peb kwv tij hmoob saws daws khaw kom zoo thiaj li paubhu paub hais thiab!

Xab Lauj 28 0 0 2022-03-10