kev tsim hlwb hlau nyeem ntawv hmoob


Tsis nco qab lawm tem txij thaum twg los, kuv xav tsim ib yam dab tsi los kom nws muab ntawv hmoob nyeem tau ua lus hmoob, kom yooj yim siv li tias yus sau ntawv hmoob rau ces nws hais lus hmoob tawm tuaj. Thaum xub thawj pib kiag, kuv tau mus nrhiav seb yuav ua cas thiaj ua tau kom hlwb hlau hais tau lus tsaws cov ntawv, mus nrhiav seb nws yog ua cas txhais li. Thaum lub caj ntawd, kuv kuj tau mus nrhiav seb puas muaj leej twg tsim tau peb hmoob li cov khoom siv ntawv thiab. Tab sis tau poob siab tias yeej nrhiav tsis tau li.

Tej zaum yog txaus nyuaj dhau lawm mus tsim tawm tej yam ntawd, tej zaum ho yog nkim sij hawj ntev dhau, ua tsau kuv loj kuj hnov qab zuj zus lawm thiab. Tom qab muaj ib zaug tau pom cov pheej ywg hais tias muaj pheej ywg hmoob nyob me kas siv java tsim tawm ib lub software pab nyeem ntawv hmoob ua lus hmoob no, hu tias Yuhalu, txawm tias nws nyeem tau cov lus txhav heev, xws li quav hlau hais li lus xwb, tab sis li cas los muaj lawm ces yuav zoo tshaj li tsis muaj thiab. Yog li ntawd, kuv thiaj li ho rov xav txog mus tsim ua tsaws lawv qab.

Vim tias nws lub software ntawd siv java sau li thiab siv tau saum hlwb hlau xwb, tsis yooj yim muab faib rau sawv daws siv txhua lub sij hawm, yog li kuv yog tus tsim ua software siv hauv vas sab xwb, cia kuv mam li ua ib lub li nws tab sis siv hauv vas sab xwb seb. Tab sis twb tsis tau pib ua, kuv txoj kev kawm ntawv pem tsev kawm ntawv siab twb xaus lawm, tab tom lub caj ntawd ho muaj kab mob khos vis 19 thiab, mus ua hauj lwm los kuj txaus maj kawg li, tsis xws li thaum yus tseem yog tub kawm es muaj sij hawj ntau heev yom, yog li ces tej kev xav no cia li tso pov tseg lawm thiab xwb.

Xyoo 2022 tso los noj peb caug no mas nws yog ib xyoo txawv tag li thiab, luv luv li ob xyoo xwb, kuv muaj ob zaug yuav tau mus tsev kawm lig tsis vim muaj kab mob khos vis 19. tab sis thawj zuag kuv tseem yog tub kawm xwb ho zaug no ho yog kws qhia ntawv lawm. Thaum qhia ntawv rau cov me nyuam kawm ntawv tas, muaj sij hawm no ces kuv ho rov mus tsim ua software nyeem ntawv hmoob. Tej yam zoo siab heev ces yog vim kuv twb npaj tau ntev lawm, kuj xyaum txawj ib yam ib qho lawm thiab, kuv yeej qhib thiab kaw cov suab lus yooj yim heev, yog li zaum no kuv tsim ua tau sai heev li. Kuv muab cov suab lus ib lub ntawv ib lub ntawv li los txuas lo ua ke, nws nyeem tawm tuaj ces xws nkaug li yuhalu ib yam thiab, ua rau kuv paub tias lawv los kuj txuas ib yam li thiab xwb. Ces zaum no qhov tsim ua loj tshaj ces yog saib cov ntawv ua ntej thaum yuav nyeem xwb, kuv siv ob hnub los tsim ua tau software saib seb ntawv hmoob puas sau tau yog thiab tsaws kev cai, thiab muab cov ntawv tsis yog ntawv hmoob hloov ua ntawv hmoob.

Cov suab lus thawm lawv kaw ces yog 44100 Hz thiab 16 bit li, cov no muab txiav lo los ua tau lus hmoob ces nws loj kawg li, hais lus ib nas this xwb los twb muaj 10M lawm, li no nws yeej nyuaj siv kawg nyob saum hua saum cua no. Ua ntej tshaj plaws kuv xav tau tias mus cov suab lus lo tau ua ke hloov ua mp3 no, tab sis vim kuv siv li ho yog hlw hlau me xwb, nws ua tsis tau lame thiab ffmpeg rau sauv, yeej tsis muaj tej yam siv php sau li los hloov thiab, kom yus sau yus los hloov los yuav tsis yooj yim ua tau li, yog li ces ua tsis tau tev tsuas yog muab cov suab lus hloov kom me ua ntej xwb. Kuv sim ntau zaug thiab muab mloog los mas ua kom cov suab lus yog li 16000 Hz thiab 8 bit xwb twb muaj ntau txaus siv lawm. Ua li no ces ib nas thiv li suab lus los nws tsuas muaj 1M loj xwb, yeej yooj yim siv li lawm. Nyom ntawm no kuv yuav ua tsaug tsau yuhalu thiab, vim tias kuv tau siv lawv cov suab lus.

Thaum kawg ces kuv muab cov kuv tsim ua tau no los ua ke, ces tsim tau ib lub vas sab kom muab ntawv hmoob nyeem ua lus hmoob lawm. Kuv ho muab lub software tsim tau thaum ntxov tias muab ntawv hmoob thoob teb thiab ntawv hmoob suav sab hnub poob sib txhais los txuas rau ces lub software no nws nyeem tau ob hom ntawv hmoob lawm. Zaum no ces kuv ua tau tias kom hlwb hlau muab ntawv hmoob nyeem ua lus hmoob lawm tiag. Txawm tias nws tsuas yog ib yam me me ntawm muab ntawv hmoob nyeem ua lus hmoob los, nws kuj yog lub software ua tau li no xub thawj lamw thiab tiag, tom ntej no kuj tseem tshuav hauj lwm ntau heev, xws li tias ua kom nws hais tau lus txhob daig diag thiab hais tau muaj kev zoo siab los yog nyuaj siab thiab.

Thaum es kuv mus fab nrhiav ntau ntawv, tau mus qhib ntau ntau lub vas sab tias thaum ub kuv tau khaws tseg, tab sis qhi no ces thiaj li paub tias nws twb tsis muaj lawm, muaj co ces nws mus nyob hauv APP lawm, muaj co ho mus hauv wechat lawm, kuv lub vas sab los kuj tau ib ob xyoo no tsis tau txhim kho kiag li thiab. Lub ntuj tias siv hlwb hlau thiab vas sab ces nws twb dhau mus puas thaum twg lawm, txawm tias vas sab tseem yog lub chaw sawv daws mus nrhiav ntau ntawv thaum thaum lub chaw los vas sab kuj tsim tsis tau nyiaj li thiab. Xav txog hauv cov APP hais lus sib tham cov pab pawg kawm ntawv hmoob thiab qhia ntawv hmoob los kuj tsis paub xyov thaum twg li twb tsis muaj tib neeg hais li lawm thiab tiag. Tej zuam sawv daws kuj yog mus maj lawv cov hauj lwm lawm, tej zaum ces saws daws ho yog twb paub lawm es tsis muaj neeg xav hais lawm xwb.

Txawm li cas los, kuv tseem xav tias, kuv yuav siv kuv lub zog tseg peb hmoob li me ntsis chaw nco rau saum huab cua no. Ntawv hmoob thiab lus hmoob tsis phim nyuag yuav dhau caij, ua ntej thaum ntawv hmoob thiab lus hmoob xeev kev dab ntu npau suav rov los ces kuv tsaus yog ua tau tias muab tej yam kuv paub sau khawg tseg xwb, thiab kawg cia tos hnub nws ho tsaug qhib los kawm. Zaum no tsim ua tau kom hlwb hlau nyeem ntawv hmoob lamw ces nws yuav pab tau sawv daws los qhi kawm cov txuj ci no yooj yim tshaj thaum ub lamw os.

附:国际苗文文字转语音和川黔滇苗文文字转语音 muab ntawv hmoob nyeem ua lus hmoob

Xab Lauj 73 1 0 2022-03-26