《道德经选注》《LUS XAV TAWM PHAU NTAWV Taum Tej Ceeb》


知 人 者 智 , 自 知 者 明 。

Tus paub lwm tus txawj ntseb, tus paub yuav tus kheej pau neej.

胜 人 者 有 力 , 自 胜 者 强 。

Tus yeej lwm tus muaj zg, tus yeej yusv tus kheej tiaj heev.

知 足 者 富 。 强 行 者 有 志 。 

Tus paub siab nqig muaj, tus paub txoj kev heev.

不 失 其 所 者 久 。 死 而 不 亡 者 寿 。

Tub tsis poob pluaj siab qub nyob taus ntawv, tus txhua leej nco tuag lawm tseem nyob.

《道德经选注》

《LUS XAV TAWM PHAU NTAWV Taum Tej Ceeb》


小结一下:

Saub tsau Tom qab:

单方只一味, 尽在不言中。古文解译相比白话文要难得多,其中滋味,还以原文为要。

Txawm lub lus los cai ntawv, ntawv laus yuav laj kawm tiab txhais tawm dua li cov ntawm kawm niam no, Cov lus kuv txhais saum toj no, Xav paub kom meej thov mus kawm peev ntawv laus muaj lub npeb tias Taum Tej Ceeb.


Xab Lauj 156 0 0 2018-06-18