歌德让路 Kub tej zam kev


有一天,歌德在魏玛公园散步。

muaj ib hnub os, kub tej mus ncig ua si ntawm VemMob chaw ua si.

当他走在一条仅容一人通过的小径上时,迎面走来了一个曾经把歌德的所有作品都贬得一文不铭的文艺批评家。

thaum nws mus txog ntawm ib txoj kev nqaim nqaim tsuas txaus ib tus neeg dhau xwb, muaj tus neeg tias tsis saib nws cov ntau ntawv muaj nqis qos tom ntej los.

那位批评家站在歌德的对面,胸膛朝前一挺,傲慢地说:

los tav kiag nws kev, tsa hlo xub ntiag, hais muaj plhug tias:

"对一个傻子我决不让路!"

"kuv ib txwm tsis zam kev tsau tus tsuam"

批评家的姿态使歌德感到十分有趣,他把头一点,微笑着说:

"nws cov lus no tiab lub yam ntxwv ua tsau Kub Tej tuaj dab tsog heev", nws ib nyuag too hau, luag tsawv hais tias:

"我正好和您相反,先生。"

"tus npawg, kuv cia li txaws tas ntsho li ntawm koj"

说着,歌德站到了一边。

hais tas, nws cawm zam tsau ntsam ib sab ke lawm.


Xab Lauj 118 0 0 2018-03-22