希望你活得潇洒 Vam kom koj ua lub neej tsis nyuab


希望你活得潇洒

 -----汪国真

Vam kom koj ua lub neej tsis nyuab

 -----VAB KUJ TSEEB

希望你活得潇洒

vam kom koj ua lub neej tsis nyuab

不要走不出从前的篱笆

txob dhau tssi tawm lub vaj xyoob dhau los

把目光朝向未来

tsa hau saib lawm tom ntej

不要总牵挂昨日的黄花

txob yeej nco txog tsev paj daj nag hmo

失去的不一定是最好的

yam thuam lawm tsis lav tias nws yuav zoo tag ntsho

是你把它想成了最美的图画

yog koj muab xam ua daim duab tsis tsov mauj

前面的路上还有许多风景

yav kev tom ntej nws tseem deb

不要耽搁快迈出生活的步伐

txob tab kaum sai sai tshai tsuam mus mo

把目光朝向未来

tsa hau saib lawm tom ntej

不要耽搁快迈出生活的步伐

txob tab kaum sai sai tshai tsuam mus mo


Xab Lauj 111 0 0 2018-03-21