Tham txog ntawm txoj kev hlub


Ntau xwm neeg thaum xwb xwb pib hlub ib tus twg, hauv nws lub saib yeej tsis muaj lwm tus lawm li, yog tias yug los ua neej ib sim no raus hlub ib leeg xwb twb hlub tas ib sim neej lawm ces yeej zoo kawg. Tab sis txoj kev neej feem coo yeej tsis mus zoo li ntawd, thaum tias koj muab tas txhaub tsav txhau yam mus hlub luag koj twb paub luag tsis zoo, thaum kawg tus poob kua muag yuav yog koj xwb. Txawm tias luag los hlub koj ib yam thiab, tab sis yog tsis txawj saib xyuas txoj kev hlub kom zoo, thaum kawg yuav mus tsis tsheej cuab nce yim. Ntshaw kom tau txoj kev sov siab, yus yuav tsum xwb xyaum ua tus neeg muab tau txoj kev sov siab rau luag. Nej sim xav seb, thaum koj nyiam ib tus twg yog nyiam los ntawm twg? Yog nws ua tau koj zoo siab thiab tsis txhawj xeeb txog txhua yam puas yog. Kuv tsis xav tias yuav muaj leej twg mus hlub tej tus niaj hnub ua rau yus laj nyob xwb. Xws li ntawd, yus xav kom luag hlub yus zoo li cas, yus yuav tsum xwb mus hlub luag li ntawd.

Muaj lo lus hais tias Niag Tsov Tsis Phim Niag Ntxoog, Nplooj Hmab Tsis Phim Nplooj Ntoos, Yus zoo li cas, cov yus yuav mus hlub tau yeej tsis zoo tshaj yus pes tsawg. Muab hais lo tsis zoo mloog nav, ces yog, koj xav tau tus muaj nyiaj, koj yuav tsum muaj nyiaj ib yam li nws; koj xav tau tus txawj ntse, koj yuav tsum txhob yog tus ruam ruam; yog koj siab twb tsis ntev,yuav tsis muaj txoj hau kev rau koj mus nrhiav tau tus siab ntev. Tsis yog lam hais, Yeej yuav sib phim sib xws thiaj yuav los ua tau txij nkawm zoo, thiaj muaj lub neej niam hais txiv mloog, txiv qhuab niam yuav. Tsis yog li ntawd, txoj kev hlub yeej mus tsis tau deb. Koj hais tias, yog koj tsis muaj nyiaj luag thiaj tsis xav hlub, es yog koj muaj myiaj lawm nev, luag hlub li yog koj tus kheej los yog koj teg nyiaj? Koj hais tias tiam no tsis muaj hmoo tos lwm tiam mam los sib hlub dua, es tiam no nyob ntawm koj xub ntiag ntag koj twb tuav tsis tau yuav mus hais lwm tiam qhov twg tuaj? koj hais tias yog koj tsis zoo nkauj zoo nraug luag thiaj tsis hlub koj, es txawm koj zoo npaum twg los yeej muaj hnub laus, tsam txog hnub ntawd koj yuav ua cas? Tej laus ib txwm piv txoj lus hais tias Tsis Zoo Noj Yuav Xub Noj, Lus Tsis Zoo Hais Ces Yuav Xwb Hais, Koj tsis muab hnub qab nram tej xav thoob maj maj mus lawm tom ntej ua dab tsi? Kev hlub tsis yog kev ua si.

Yog koj tawg paj tsw qab, npauj npaim yeej los; yog koj tshav ntuj, huab dub yeej ploj; es yog koj twb hlub koj tus kheej tsis zoo, yuav ua cas mus hlub tau luag? Tas li nej xav hlub ib tus neeg yog hlub li cas xwb, es kom nws nrog koj nyob xwb tsis hais yuav noj qab haus huv los yog nyob muab kua muag los ua tshais ua hmo? li ntawd puas yuav yog hlub tiag? Txhob muab los lus hlub los ua lub tawb kaw luag. Yog koj hlub noog, koj yuav tsum cia nws mus nyob hav zoov hav tsuag; yog koj hlub ntses, koj yuav tsum cia nws mus nyob dej ntev hiav tob; es yog koj twb tsis paub tus koj xav hlub, nws xav tau yam twg es koj pheej muab yam koj xav tias tej zaum nws nyiam rau nws xwb nws puas yuav nyiam thiag? Xws li koj xav haus dej los luag muab mov rau koj xwb es puas yuav daws tau koj txoj kev nqhis. 

Es txhob niaj hnub muab lo lus tias ib leeg xwb kho kho siab los hais ntawm nkauj nawb mog, thaum koj muaj caij nyob ib leeg, muab lub sij hawm kho siab mus saib xyuas koj lub neej kom zoo, hnub qab koj thiaj yuav tsis kho siab tiag os! Tej yam toob xib zoo ib txwm tsis pheej yim, txhob tos thaum koj pom khoom zoo lawv mam paub tias nyiaj tsis txaus, es thaum ntxov koj mus ua dab tsi lawm mav? Yus txoj hmoo nyob ntev yus ob txhais tes xwb os, yog yus twb tsis los txhawb yus lub neej ces yuav tsis muaj leej tug los pab txhaw yus lawm os!


Xab Lauj 43 2 0 2019-06-17