Ib Ya Txiv Xaiv


1  

xyoo no nej tsev txoog npoj xyom cuab, phem niaj los tsiv xyoo, nej tsis txawj phim nej txiv lub nees eeb, nej phim tau nej txiv lub nees eeb zuag,  kaj ntug lis zus ces nej txiv caij nees li ntus lawm txoj kev tuag,  nej tsis txawj phim nej txiv lub nees eeb,  nej phim tau nej txiv lub nees eeb zoj,  kaj ntug li zus ces nej txiv caij nees li ntug tuag lawm txoj kev ploj;  nej tsev txoog npoj xyom cuab,  kaj ntug lis zus nej txiv caij nees lis ntus mus tu hlua ncab,  nej txiv yuav mus niam txhiab ib txhis yuav tsis rov qab,  kaj ntug lis zus nej txiv caij nees mus tu hlua nrhob,  mus niam txhiab ib txhis yuav tsis rov los no tis yuas tsev txoog npoj xyom cuab.   

nej tsev txoog npoj xyom cuab,  xyoo no nej txiv qaij qaug lis yeev los mus,  nej txij caij nees li ntus npau lawm thav yaj,  nej tsis pau, nej xav tias yog nej txiv tuag,  tsis yog,  nej txiv los nyob puv niaj puv xyoo,  es yog lwj nyab rov tuaj tos nej txiv rov mus kav lwj nyab vaj,   nej txiv caij nees li ntus los mus npua thav liab,  nej tsis pau, nej tias ntsheb nej txiv tuag,  tsis yog,  yog neej txiv los ua neej nyob puv niaj nqes puv xyoo lwj nyab rov tuaj tos nej txiv rov mus kav lawm lwj nyab kiab,   es nej txiv cev cwj yas txha yuav mus pu li kom peb txheej peb tis av luaj dub,  tsuj mam huab xyu ces tsag li ntus lawm lub ntuj hu,  es nej nyob tsis nco nej txiv tus txiaj tus ntsig los tsi?  nco ces nej pub mam mus ntsib nej txiv nej dab tus npua ntub.  nej yuav quaj tsim lis dheev nej dab tus npua ntub,  tsis yog nej txiv los,  yog lub ntuj yuav kaj es lub teb yuav huv, nej txiv hmov tshuas nej es ntsog niag hua niag cua los ntsib nej ua ib vuag mus,   nej txiv ces cwj yas txha ces yuav mus pub li peb txheej peb tis av mus luaj quas,  tsug mam hua xyu tsag lis ntus lawm lub ntuj ntsuab,  nej nyob tsis nco nej txiv tus txiaj tus ntsig los tsi?  yog nej nco ces nej mam mus ntsib nej dab tus npau suav,  es nej pom nej txiv ces nej yuav quaj tsim lis dheev nej dab tus npau suav.  ua cas tsis yog nej txiv los es yog lub ntuj yuav los nag es lub teb yuav pos huab.  nej txiv hmov tshuas nej es los ntsib nej ua ib vuag dua no tis yuag.   nej txiv tsag lis ntus ntuj sau teb tom qab,  plhis plho kab npauj kab xis tsais lis leeg los tsaws ntawm dawm nplooj tug, nej nyob noj zaub tsib noj tsuag ces tseg,  noj nqaij noj hno ces nco ntsoov hu.  nej tsis pom nej txiv ntsog nej noj los ntsuj mam duab xyu dai nej tej npoo tsu,  es tau lawm nej tus pa yoo,  noj ces pov hwm haus pov yawm,  noj ntim moj haus ntim ntsaj,  nej yuav ntsov ntiaj tog qaum pes noj qab mus haus huv.   nej txiv tsag lis ntus ntuj saub teb tom qab,  plhis plho kab npauj kab xis tsaws lis leeg los tsaws ntawm daim npooj npag.   nej noj zaub tsib noj tsuag ces tseg,  noj nqaij noj hno ces nej nco ntsoov hais.  nej tsis pom nej txiv ntsog nej noj los nej txiv ntsuj mam duab xyu los dai ntawm nej tus npoo tais es tau lawm nej tus pab ntxais,  noj ces pov hum haus pov yawm,  ntim mob ntim ntsaj ntim xaiv tsov ntim lus es nej tsuas nyob tsuas huaj txhaij no os tsev txoog npoj xyom cuab.   

tsev txoog npoj xyom cuab,  nej txiv qaij qaug lis yeev los mus tseg nej nyob, tos zaj nab teb lis tsas,  zaj no teb lis ntsim,  tsaus lis ntuj xwb tsiab tuaj,  me noog kaub kim yaj laug xiv nqiab mus qhib tshiab rov tuaj ntsuab tsoob,  nej nco lis ntsoov lij lis kaiv,  nej txiv lub luaj qoob mus nto tsoob,  sau li zoj mus puv txhab,  nej ua dej ua caws mus muab lawm nej txiv me tub ntxawg nyab.  es muab qub dej qub cawv mus daws nej txiv lub kauj vab tuaj tom qab.   nej txiv qaij qaug lis yeev los mus lawm tseg nej nyob,  nej nyob tos zaj nab teb li tshav,  zaj no teb li ntsim,  tsaus li ntuj xwb tsiab tuaj,  noog kaub kim yaj laug quaj xuas lij kiab mus qhib xyoo tuaj nraum toj,  nej nco li ntsoog lij lis kaiv,  nws laus lub luaj qoob mus ntob toj,  sau li zoj los puv tsev,  nej ua dej ua cawv los mus muab lawm nws laus me tub ntxawg sev.  nej nco li ntsoov muab qub dej qub cawv los daws nws laus lub kauj les tuaj tom tsev no tis yuas.   nws laus tsag li ntus lawm lub ntuj hu,  npuaj tes ntau taw xyu,  kaj ntug li zus ces nws laus tsag ntus laws lub ntuj kag,  npuaj teg ntau taw tsag,  yuav peem ua nyuj ntshai luag laij,  peem ua nees ntshai luag caij,  es nws laus ces yuav mus thov dua ntaub coj dau ntawv pem vaj ntxwg huab dais ntuj,  tau daim ntaub meej nom ntawv meej tsw,  tsais lees rov los thawj lawm nej tub tij tub kw ib leeg tub, tuav lawm tus ncij ntug.  kaj ntus lis zus nej txiv tsag lis ntug lawm lub ntuj kag,  npuaj teg ntau taw tsag,  tsag ntus lub ntuj hu ces npuaj teg ntaus taw xyu, yuav peem ua nyuj ntshai luag laij,  peem ua nees ntshai luag caij,  nws luas yuav mus thov dau ntaub hloov dua ntawv pem vaj ntxwg huab tais ntuj,  tau daim ntaub meej nom ntawv meej tswv,  tsais lees rov lub ntiaj ntsag es los thawj ua nej tub tij tub kw ib leeg tub cag no tis yuas.  xab lauj 

xyoo ob txhiab kaum yim lub kaum hli


Xab Lauj 60 9 1 2019-07-07