性格上的好是一种优秀 ua zoo neeg yog ib tsoos peem xwm


 你若果要说一个人优秀,或许得搬出他的成绩、学历、收入,这些都是实打实的。但是你要说一个人美好呢,其实往往就在一些很微妙的、相处的小事里。性格上的好是一种优秀,灵魂的柔软也是一种优秀,让人觉得你相处不会累,更是一种优秀。我们争取做个柔软点的人,让人觉得跟我们在一起时开心的,时可以放松的,即使哪天生活变得糟糕的时候,他们回想起你来,心里会泛起一点点甜。

 Yog tias koj yuav hais tias ib tus tug muaj peev xwm, ntshai yuav tau hais txog nws li koob meej, dej siab, nyiaj txiag. Tiam sis yog koj yuav hais tias ib tus tug zoo, feem coob yog nyob tsau ntawm cov hauj lwm me me xwb, nyob tsau ntawm cov hnub nyug tias sawv daws ua ib ke. ua zoo neeg yog ib tsoos peem xwm, siab ntsus zoo los yog ib tsoos peem xwm, ua kom lwm tus ntsog koj nyob ua ke tsis lim haj yam yog ib tsoos peem xwm. Peb yuav ua ib tus tib neeg muaj lub siab ntsug zoo, ua kom lwm tus zoo saib ntsog yus nyob ua ke, tsis txob dab tsi, li no txawm muaj ib hnub tug lub neej tsis tiaj tus lawm los, thaum lawv xav txog koj, lawv yeej qab saib.

Xab Lauj 93 0 0 2018-03-27