kuv ntu kev neej los qhia ntawv thiab cov teeb meem kuv tau pom


nyob zoo ib tsoos kwv tij nkauj muam sawv daws, ntawm no kuv yog tus tsim lub chaw sau ntawv Hmoob Tub Hluas no, tau ntev heev tsis tau tuaj sau ntawv rau saum huab saum cua no lawm, twb yog vim kuv kawm tiav rau tsaib no lub 7 hli, thiab mus ua kws ntawv qhia ntawv lawm. lub caij lub nyug tsis ntev npaum li yav tas los uas tseem yog tub kawm nyob tsev kawm ntawv. tab sis li cas los lub siab tseem cheem tsis tau yus tus kheej, tso tsis tau tseg, yog li hnub no, thiaj rov los saib pom cov ntau ntawv thaum ub yus tau sau, muab saib los kuj muab xav tau ntau heev.

tej zaum yog txoj hmoo thiab, kuv yeej tsis tau xav tias yus yuav mus kawm los ua ib tus kws qhia ntawv, tab sis xyoo kuv kawm tiav ntawv mauj kab mob loj heev, sawv daws yeej paub tias yog COVID-19, xws li yog lub ntu w noob mob noob nkees los yav, kab mob los puv ntiaj ntsag qaum pev, peb suav teb yog lub teb chaw xub xub pib muaj cov kab mob no ua ntej, muaj ntau lub chaw ua hauj lwm lawv khwv tsis tau nyiaj los mus yug tib neeg ua hauj lwm lawm, yog li xyoo ntawd peb cov tub ntxhais kawm tiav laj nrhiav tau hauj lwm ua heev li. yog li kuv thiaj tau pauv tswv yim los xeem ntawv mus ua kwv qhia ntawv lawm.

vim tias kuv yog hmoob thiab nyiam peb hmoob txuj ci heev, kuv xais los qhia ntawv rau ib lub me nyaum zos hmoob coob heev, hu tias toob ywj no.txij li tsaib no 8 hli los txog tas no, kuv tau pom thiab tua hnov txog ntau yam tsis zoo hauv peb hmoob cov zos. hauj lwm ntiaj teb no nws muaj ntau heev, yus ib leeg tsuav paub txog ib ob yam xwb, dhau no lawm yus yeej ua tsis tau li cas. cov teeb meem kuv pom no nws muaj li 3 yam hauv qab no.

yam ib yog peb hmoob tub ntxhais sib yuav ntxov heev, tej tus me nyaum nim qhuav kaum xyoo li xwb los twb pib xyaum mus thaum hlaus nkauj hluas nraug, tsis mob siab tsau txoj kev kawm li. muaj qee tus nim qhuav kaum plaub tsi xwb twb mus yuav poj niam los yog mus yuav txiv lawm. tej zaum nej xav hais tias nplog teb los yog nyab laj teb lawv yeej coj li ntawv, tab sis kuv xav hais tias, peb hmoob muaj lo lus laus hais li no, yuav nkauj mog los ua poj niam, yam nkaus li muab kav tsawb los ua ko riam, yuav tub hluas los ua vaus, yam nkaus li mub qhuav kws los ua ko hlau. nej sim xav seb, es yus twb tseem yog tus me nyaum xwb tsis tau hlob tias, twb maj maj mus sib yuav, hnub nqab me nyaum coj me nyaum, yuav ua cas coj tau zoo. thiab thaum yus tseem nyob lub caij kawm ntau kawm ntawv, yog yus tsis mob saib kawm, dhau lub caij ntawd lawm, yus yeej laj muaj sij hawm mus kawm ntxiv, yog nyob lub sij hawm ntawd yus tsis tau xyaum paub, hnub qab thaum yus yuav xav siv es yus yuav ua li cas thiaj txawj no. yog yus xyaum tsis mauj ib yam dab tsi los mus khwv nyiaj ua neej, es nyob lub ntuj nim no yus yuav ua cas thiaj li yug taus poj niam me nyuam thiab tej laus. tej lasu piv txoj lus hais tias riam tsis ntse thiaj yuav hov, neeg tsis ntse thiaj yuav qhia, tsis mauj leej twg es yug los cawm paub txhij paub txhua li, thaum tseem mauj sij hawm rau yus mus kawm, ces ua ib siab mus mob siab kawm ntawv.

yam ob yuav txuav ntxim yam ib mus, vim muaj cov txiv neej thiaj niam tsev los sib yuav rau thaum hnub nyug tseem yau, lawv tsuav paub tias koj hlub kuv, kuv hlub koj xwb, tsis tau paub txog tias tib neeg lub neej nws laj heev, thaum ua hluas nkauj hluas nraug ces noj mov ntxuag koj, noj zaub ntxuag kuv los yeej qab, thaum sib sau ua neej lawm ces tsis muaj roj tsis muaj ntsev, tsis mauj dej tsis mauj taws ntshe yuav dhau tsis taus ib hnub. li ntawv sib sau ua neej tsis ntev ob tus teb ib leeg tsis nyiam ib leeg lawm, sib cas sib ntxub mus lawm xwb. li ntawd nxtov lig ib hnub twg yeeg sib tso li ntau, vim tias lub ncuav muab dua lawm ces txawm lo tau ua ke los nws tsis zoo li qub lawm. yog tias twb muaj me nyuam yau lawm thiab no, niam txiv sib nrauj haj yam ua nyuaj rau me yaum heev. kuv tau pom cov me nyau muaj naim los yog muaj txiv xwb ntau heev, thiab vim mus khwv nyiaj los ua neej, lawv feem ntau cia me nyau nrog tej laus nyob, yus tawm mus ua zog, li ntawd cov me nyuam tsis muaj niam qhuab, tsis muaj txiv qhia, laj raws cuag luag lwm tus heev. hlub tsis taus ces txhob yug los ua kev tua siab rau lub ntiaj teb no, txhob cia tus me nyaum los ev neb txoj kev hlub lub ntsa.

yam peb yog muaj niam txiv ntau heev tsis mob siab ntawm tus me nyaum kawm ntawv txoj kev kawm. lawv yeej ib txwm xav hais tias, es yus twb siv nyiaj mus ntiav kws ntawv qhia lawm ne, tseem tshuav yus dab g hawj lwm thiab, es tseem yuav kom yus qhia dab tsi thiab? tab sis lawv tsis tau paub txog hais tias, kws ntawv nws tsuav pauj tau me nyaum thaum caij kawm ntawv xwb, thiab nws yog tus qhua lawm, feem ntau qhia tau ntau ntawv txuj ci, tab sis tus neeg nws yuav coj li cas, feem ntau nws nyob rau ntawm niam thiab txiv. es kws ntawv noog txog niam thiab txiv, yus dab tsis twb tsis paub tsis kav, es koj puas yuav tsim nyog los ua nws niam nws txiv thiab? li no yog ib haum, tab sis mauj lwm cov niam txiv lawv tsis noog me nyaum ua dab tsi los yog coj kev txhaum li cas, muaj teeb meem li cas tuaj txog tsev kawm cia li hais tias yog nws tus me nyuam tsis muaj kev txhaum xwb, dab tsi los yog luag lwm tus txhaum tas li, niam txiv tsis yuav cai coj tsis ncaj nceev li ntawv, ua rau nws tus me nyaum txij thaum yau yau cawm xyaum nws thiab xav tias nws thiaj yog neeg xwb no, dhau nws lawm luag lwm tus yeej tsis txaus tham txog li. kuv hais ncaj ncaj rau nej tias, yog koj coj li ntawd, txoj kev mus noj mov nplaum tsis deb ntawm koj me nyaum lawm os.

kuv muab hais tau 3 yam kuv tau pom thiab tsis nyiaj tshaj plaws nyom ntawm zos no, tsis yog txhais tau tias sawv daws coj tsis zoo, yam zoo yeej muaj ntau, tab sis nyob ntawm luag lwm tus lub qhov muag, yam phej thiaj yog luag nco tau li xwb. xws li daim ntawv dawb paug, muaj ib teev dub xwb los koj mus noog leej twg nws yeej hais rau koj tias muaj ib teev dub, tab sis tsis yog daim ntawv dawb.

cov lus kuv muab hais tas los no, yam hais tsaug los xav kom nej muab pauv dhua, yam tsis tau ua muaj los xav kom nej nco zoo rau hauv ntsuab siab, coj los tsub kom yus lub siab thiab txoj kev mus kom ncaj nawb. es txhob ua dab tsi los yus xav li cas ua li ntawd, vim koj tsis yog ib leeg nyob hav zoov. noj luag qav, ywj luag kav; noj luag noo, ywj luag tso os mog.

Xab Lauj 21 0 0 2021-06-19