苗语俗语(六)piv txoj lus (rau)NTAWV HMOOB THOOB TEB 

lov hniav nyiam noj qhov phom, muaj hniav nyiam phov tawv zom.

luag hais cuaj lo kaum lo, los tsis cuag yus qhov maug pom tso.

laug pom muaj pom txaus, los tsis cuag yus tau tuav nkaus.

luag hais cuaj suab kaum suab, los tseem tsis cuag yus txhais tev maub.

lo lus zoo yog ib ntsis, lo lus phem yog tas ib sis.

luj tuag tu noob, tshuav tus nyob qab tsoob; nas tuag tu tsav, tshuav tus nyob qab hav.

luag tsis kam txhob muab luag pus, luag tsis kheev txiav txhob mus.

maj mam noj maj mam ntsaig, maj mam xav maj mam hais.

me nyaum yaus ntshaw qe, neeg laus ntshaw npe.

muaj nyiaj qhia kom tsim txiaj, muaj qoob loo qhia kom tau zoo.

mauj cai tsis nyob lig, muaj tus sau yuav tig.

mauj noj yuav faib qhua, mauj hnav yuav sib faib npua.

mauj zoo kwv tij sib hlub, tseem tsis cuag li muaj me nyuam zaum dub vog ncig ntug cub.

muaj npe tsis muaj lub ces laug hais tias yog dab, muab tsis hais laug hais tias yog tub sab.

muaj npe tsis muaj koob, zoo yam muaj cov noj tsis muaj qhov noob.

mauj qoob loo noj thawm niaj, laug thiaj qhuas tias neeg tsim txiaj;

mauj qoob loo noj thawm xyoo, laug thiaj qhuas tias neeg muaj hmoo.

ncauj ntau tau kua haus, ua phem tsaug luag ntaus.

neeg ntse hais qhov yog, neeg ruam tsis khib zog.

neeg ntse hais yam tseeb, neeg ruam tsis thib xeeb.


NTAWV HMOOB SUAV TEB 

laod hnad nyaf naox khaod paof, muax hnad nyaf paod deud raof.

luas hail juax laot gouf laot, laol zhil juas yol khaod mous baof zhaot.

lous baof muax baof zoul, laol zhil juas yol dout duad ngoul.

luas hail juax shuab gouf shuab, laol zhenf zhil juas yol cail ded moub.

laot lol rongt yaos ib nzhil, laot lol pef yaos dangl ib shil.

lox duas dot nongb, chuad dol nyaob ghangb zhongb; nangl duas dot zhangd, chuad dol nyaob ghangb hangd.

luas zhil gangf caob muab luas bol, luas zhil kend zad caob mol.

mangx mangf naox mangx mangf nzhais, mangx mangf sangd mangx mangf hail.

met nyouf youl ncheut ghet, nens loul ncheut nbet.

muax nyax khat gaof zhif zax, muax ghongb longt khat gaof dout rongt.

moux jait zhil nyaob lis, muax dol shout yuad dis.

moux naox yuad faib khuat, moux hnangd yuad shib faib nbuat.

moux rongt gud dix shib hlob, zhenf zhil juas lit muax met nyuaf rouf dlob vaos njis ndos job.

muax nbet zhil muax lob jel lous hail dal yaos dlangb, muab zhil hail lous hail dal yaos dob shangb.

muax nbet zhil muax gongb, rongt yangf muax jaod naox zhil muax khaod nongb.

moux ghongb longt naox teuf nax, lous tax khual dal nens zhif zax;

moux ghongb longt naox teuf xongt, lous tax khual dal nens muax hmongt.

njoux ndout dout guat houl, uat pef zhous luas ndoul.

nens nzhet hail khaod yaos, nens druaf zhil kib raos.

nens nzhet hail yangf zhenb, nens druaf zhil tib senb.


Xab Lauj 109 1 0 2019-07-30