苗语俗语(七)piv txoj lus (xya)NTAWV HMOOB THOOB TEB 

nag los peb kob ces av ua kwj, dais tuag peb hnub ces daig lwj.

nas tias nas nyob qhov av, plis kuj hais tias plis tau chaw dav.

niam tshuab ntuag txiv ntaus ntxaiv, niam txhob ncauj ntau txiv txhob taug xaiv.

niam ncoo txiv puab, txiv ncoo niam pus, niam mloog txiv qhuab, txiv mloog niam lus.

niam txiv sib cig yom vim ncij qab, kwv tij sib cig yom vim nyuj dab.

noj nceb yuav taug cav, yuav poj niam yuav noog neej noog tsav.

noj nqaij yuav tsau ntsev, ua neeg nyob yuav tsum tsub lub siab kom ntev.

noj zaub yuav tsau tsoj, ua neeg nyob yuav tsum ua saib loj.

noj nqaij yuav tsaws tais, ua neeg nyob yuav tau cia luag hais.

noj nqaij yuav tsawg maub, ua neej nyob yuav cia luag qhuab.

nplooj yoog kav, noob yoog tsav.

nplij niam nplij txiv thiaj tau ntuj ntoo, nplij tub nplij tsoog thiaj tau zoo.

nqhis nqaij mus khawb nag kos, tshaib plab mus khawb qos.

nqaij qab txhab txiv qab plhaub, ua neej txog nta thiaj li paub.

xav tswv yim yuav tau nrhiav cov laus, npaj sib ncaws yuav tau nrhiav me nyuam yaus.

nkauj nyob ces sov zos, nkauj lawm ces rov los.

nrhiav tshuaj nrhiav thaum muaj mob, nrhiav nas tsuag nrhiav thaum miv tsis nyob.

ntoo laus ces ntoo khoob, neeg laus ces neeg toob.

ntshe zeej xeeb tsis pheej, thiaj tsim teev tsheej; ntshe tim fab tsis pheej, thiaj tsim thawj zeej.

ntsuag ywm laus ywm iab, niam txiv ywm laus ywm mob siab.

ntuj dub ntuj liab, lam ua neej xwb tsis paub leej twg siab.

nyob deb ces txog dej txog cawv, nyob ze ces tsho hluav taws sib hlawv.


NTAWV HMOOB SUAV TEB 

nangs laol beb gaob jel angd uat gux, dlail duas beb hnob jel dlais lux.

nangl dal nangl nyaob khaod angd, blil gox hail dal blil dout qeut dlangd.

naf chuab nduas zid ndoul nzaid, naf caob njoux ndout zid caob dous said.

naf njongt zid buab, zid njongt naf bol, naf mlongs zid khuab, zid mlongs naf lol.

naf zid shib jis yaof vif njix ghangb, gud dix shib jis yaof vif nyox dlangb.

naox njeb yuad dous jangd, yuad baox naf yuad nongs nenx nongs zhangd.

naox nghaix yuad zhout nzhed, uat nens nyaob yuad zhof zhob lob shab gaof nded.

naox roub yuad zhout zhaox, uat nens nyaob yuad zhof uat shaib laox.

naox nghaix yuad zheul dail, uat nens nyaob yuad dout jat luas hail.

naox nghaix yuad zheus moub, uat nenx nyaob yuad jat luas khuab.

nblongx yongs gangd, nongb yongs zhangd.

nblix naf nblix zid tax dout ndox ndongt, nblix dob nblix zhongs tax dout rongt.

nkhil nghaix mol keub nangs gaol, chaib blangb mol keub ghaol.

nghaix ghangb cangb zid ghangb ploub, uat nenx zaos ndangt tax lit boub.

sangd zhud yif yuad dout ntrad jaod loul, nbangx shib njeul yuad dout ntrad met nyuaf youl.

ngoux nyaob jel shaod raol, ngoux leuf jel draod laol.

ntrad chuax ntrad touf muax maob, ntrad nangl zhuas ntrad touf mid zhil nyaob.

ndongt loul jel ndongt kongb, nens loul jel nens dongb.

nchet renx senb zhil penx, tax zhif dend chenx; nchet dif fangb zhil penx, tax zhif teux renx.

nzhuas yuf loul yuf ab, naf zid yuf loul yuf maob shab.

ndox dlob ndox lab, langf uat nenx sub zhil boub lenx dus shab.

nyaob dleb jel zaos dlex zaos jeud, nyaob ret jel chaot hluad deul shib hleud.


Xab Lauj 152 2 0 2019-07-30