Hu Plig Peb Caug Hmo Ntuj


春节除夕夜喊魂仪式颂词,摘录自教学视频,仅供交流学习使用!未经原作者授权,禁做它用!
uas hnub no ces tsuas zoo hnub os,
hmo no ces tsuas zoo hmo os,
hnub no tsuas yog lawm hnub dawb,
hmo no tsuas yog lawm hmo huv,
hnub no xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj,
ib xyoo 12 lub hli,
tig lis lees los txog ces hnub no kuv hu no kuv tsuas hu XXX no ib tsev X leeg no cov ntsuj duab ntsuj plig ntsuj duab ntsuj hlau,
txawm muaj tus qaij qaug lis yeev rau yas kev yas ncua,
nraum roob nraum hav pas dej pas av,
nraum zoov nraum tsuag,
nram mab nram suav nram kiab nram khw lawm los,
kuv tsuas hu kom sawv li tsees rov hlo los os.
txawm muaj tus qaug lis yeev nruab liaj rau nruab teb,
hauv nkoj hauv mus rau tsheb,
chaw ua laj ua kam chaw ua noj ua haus,
chaw ua dag mus ua zog,
ua lag mus ua luam,
chaw kawm ntaub kawm ntawv kawm txawj kawm ntse lawm los,
hnub no xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj lawm ces,
kuv tsuas hu kom cia li sawv lis tsees rov hlo los lu.
txawm muaj tus seev lis yees txoj kev tu siab mus tu sau,
txoj kev mus nrhiav niam nrhiav txiv nrhiav kwv nrhiav tij,
nrhiav txij mus nrhiav nkawm nrhiav pog mus nrhiav yawm,
nrhiav phooj mus nrhiav ywg lawm los,
hnub no xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj lawm ces,
kuv tsuas hu kom sawv lis tsees rov hlo los lu.
txawm muaj tus tau ceeb tau ntshai ntsuj plig qaij qaug lis yeev mus rau txwj sib li nyoog kab mus thawj thiab kev mus thawj thwv lawm los kuv tsuas hu kom cia li sawv lis tsees rov hlo los lu.
tawm muaj tus qaug lis yeev rau lub lav mob mus lav nkeeg,
lav ploj mus lav tuag lawm los,
kuv tsuas hus kom sawv lis tsees rov hlo los lu.
kuv hu tsis txhij kuv muaj nkauj pa xyab ncho ntxaum li zias mus hu kom txhij,
kuv hu tsis txhua muaj nraug teeb ntsa mus tsa kom txhua,
txhua leej txhua tus leej niam leej txiv leej tub leej ntxhais leej pog leej yawg cia li sawv lis tsees rov hlo los lu.
xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj ces niam txiv hauv vaj hauv tsev ua nqaij ua hno ncho lis lug tos,
9 yam qav 8 yam hno,
muab qe qaib coj qe noog txiv hmab coj lawm txiv ntoo tuaj tos,
os niam txiv xwm kab txhiaj meej qhib rooj lis lug tos,
txhua leej txhua tus rov los noj los haus,
dej tshiab ces yuav taus haus,
qav tshiab ces yuav tau noj,
los txog nraum rooj tsis seev,
los txog nraum ntsa tsis sau.
txiv los ces txiv coj niam,
niam los ces niam coj tub coj ntxhais,
tub ntxhais los ces tub ntxhais coj plig nyiaj plig kub,
plig qob plig loo,
plig tsiaj plig txhuv,
coj kev txawj kev ntse,
kev nom kev tswv laj lim tswv yim,
kev kaj kev huv kev dawb kev zoo,
pluaj noj pluaj haus me koob me hmoov,
los puv nkwb nkaus.
kom xyoo tshiab no,
kom txhua leej txhua tus,
noj mov poob plab,
haus dej poob cev,
nce toj kom zog loj,
nqes hav kom los zog nchas,
los nyob ib niaj tsis muaj mob,
ib xyoos tsis muaj nkeeg,
kom ruaj nreb xws lis caj zeb,
ruaj nrees xws li caj tsua,
los yob dawb txwm nyob huv,
los nyob ib vaj ib tsev,
noj sib hlub haus sib cev,
los nyob ua pab los zaum ua pawg,
ces yaj kuam pov lis nkaus,
yeeb kuam khav lis hlo,
los rau hauv tsev ces los nyob luag lis ntxhiav,
los zaum luag lis ntxhi ces los lu.
Xab Lauj 170 1 0 2022-05-19