dab neeg hmoob yawg fav kos thiab yawg txoov kav zos


thaus os, lub ntuj tsim lub teb xeeb mas peb nim qhuav tsim los ua neeg, ms peb cov neeg loj thiab muaj muaj tswv xya los coj neeg. tswv xya coj coj poj niam coj coj neeg, muaj ib yawg hu ua yawg txoov kav zos, ib txhais ncej qab mas ntev nkaus li ib txhais cas cov, siab li siab. muaj ib tus yawg hu ua yawg fav kos, yawg fav kos lub nros muaj xya dos, lub tob hau luaj lub hub liab ntag. ob yawg ntawd cawm khav ntaus poj ntxoos heev. muaj ib hnub, yawg txoov kav zos yuav tau ib pob luam yeeb, xa me ncauj hnab tshas, nqab ib lub ntais ntawv thiab kwv ib tsam maum taus, mus txiav taws tim phab ntxhab ntxhab es cov laus lawv hu tis hav laj kab dais, tab sis nim no peb cov hluas hu tias hav paj dawb. nws tseem txiav txiav cas taws, ua cas as los peb tis tus poj ntxoos yawg tsis thav pom li thiab, poj ntxoos los txog ces hais tias yawg txoov kav zos kav ceg luaj cas cos thiab yawg fav kos nros muaj xya dos, neb khav ntaus poj ntxoos heev no, los peb sim sib ntaus seb. ces yawg txoov kav zos tso plhuas taus tig saib seb, ua cas los peb tis tus poj ntxoos, txhais tes xis tuas ko tw, txhais tes laug tuag tob hau, yuav tsawm tso nplawm yawg txoov kav zos tam sis ntag. ho hais tsau yawg txoov kav zos tias, yawg txoov kav zos, koj mus hais rau yawg fav kos nros muaj xya dos kom nws tag kis tuaj lawm pem txooj faj khuam loj loj peb yuav coj peb yawg los nrog nws ntsuas zog. yawg txoov kav zos thiaj noog tias es leej twg nim hais li rau nej naj, poj ntxoos teb tias teb chaw twb hais ntsoo ntws tias koj yawg txoov kav zos thiaj yawg fav kos neb khav ntaus peb heev li nev, li ntawd peb thiaj los nrog koj sis ntaus. ces yawg thau hlo pob luam yeeb haus hnab tsho, dua los muab kiag ib tus cev rau ntawd yawg qhov ncauj, tso hlo ib tus cev rau niam laus, tsho hlo  tus cev rau niam hluas ntsab, tsho hlo tus cev kiag rau niam hluas ntxawm. os peb tus poj ntxoos tsis haus los yog luag kab luam yeeb lawm, tsis haus los txhaum cai loj heev, haus los ho tsis tau tes thiab, ua tsis tau li cas ces muab tus nab ntsuab tso plhuas pov tseg txais nkaus tus luam yeeb. haus luam yeeb tas tso mam tham mam sis ntaus, yawg thau hlo ntais ntawv zes kiag tus zwg kiag tus zeg kiag tus tas, ces cov niag poj ntxoos tseem nqus luam yeeb tsis tau faj, muab cov nab ntsuab tso tas, txoov kav zos nthos kiag tau ob tus niag ob txhais ko taw, txoov kav zos tso tuam yas ces dhia saum hav laj kab dais, ib npliag ib npliag ib npliag thoob puag tim niag qab zog, muab nplawm tuag ob tig tus kua muag txia txev, qhov muag paug paj dawb tas, qhov ncauj thiab nplaig lo av tas. los txog hais rau yawg fav kos tias, yawg fav kos nawb, hnub no kuv mus txiav taws tim hav laj kab dais mas, pom peb tus poj ntxoos nqab peb tig tus nab ntsuab los hais tias, koj thiab kuv wb mas nim khav ntaus lawv heev li, lawv thiaj los ntaus kuv tiag. kom koj tag kis mas sawv ntxov ntxov li, mus lawm peb tus faj khaum loj loj pev, lawv yuav coj lawv yawg los nrog koj ntsuag zog no nawb. peb sis ntaus kuv muab ntaus tuag ob tus kua muag txia txev rau tod lawm. tshuav ib tus niag dhia plab hlau daj liag khiav pem hav laj kab dais lawm.

ces yawg fav kos txua tig tawg yawg fav kos tsab niag hneev cuaj puag taub yim daj ntas, yawg fav kos cuab tib nto mus txog pev, plob moos ces nces mus nyob ib nta faj khaum, nyob nyob ib ntsis ua cas ces tshav ntuj tuaj pov ua ntsas kaj ntug, haum vag los noj faj khaum daj, haum vag quaj vig vag vig vag hos noog tsoos qaib quaj qhij qhaj lij qhij qhaj laj qhaum qhij lij qhaum qhaj laj, nquab ntsuab mas quaj qhij qhij qhoj qhoj os poj daum mas caum ces des caum ces das, caum ces des caum ces das los. yim moos ces cas tsis pom, yawg fav kos ntsia ntsia naj los ib niag tsov loj tsis loj, niag qhuav muag luaj tais plhiab tob hau luaj hub liab, yuav ruam tsis ruam yuav ntse tsis ntse, ob tog qhwv ob tog plhe, ob niag poj ntxoog tuas tsaws pob ntseg los, mas tham ub lwm uv luv ub, wm lwm wv lwv wb pem cov niag nroj los txog ntua, muab ob niag poj ntxoos tso plhuas rau ntawm haus paus faj khaum, niag tso xyu ib zag tias, tsam no fav kos tsis tuaj pov, tsis pom nyob qhov twg? fav kos mam mam nta hlo fav kos tsab hneev, tshee tshee tshee rau hlua caj qaum, nthaw nthaw tsov caj qaum, tsov quaj gaug gaug gaug, txij ib nta faj khaum, tuag tus kua muag txia txev. ob niag poj ntxoos hais tias, nyob qhov twg ne, nyob qhov twg ne?

......

Xab Lauj 115 1 0 2021-01-19