苗语俗语(五)piv txoj lus (tsib)


 

NTAWV HMOOB THOOB TEB 

cuaj leej tub tsis cuag leej txiv, cuaj lub hnub qub tsis cuag lub hli.

cuaj lub cub tawg sov tsis cuag ib lub hnub, cuaj leej ntxhais zoo tsis cuag ib leej tub.

ib tse nplej twb mauj tshaj peb ntsia nplaug, ib tus nkauj twb muaj tshaj peb tus hluas.

ib ya taws ua tsis tau ib lauj kaub zaub, ib pluaj ntuas ua tsis tau ib nchaw ntau.

ib ya taws ua tsis tau ib lauj kaub mov, ib pluaj ntuav ua tsis tau ib ntshua xov.

kab coo piv rau kas, qhov muag loj piv rau plas.

kwv ntaus phom txawj txua hneev, neeg dig muag txawj luj teev.

kaum leej rom tsis cuag yus qhov muag pom.

koob meej nrog cuag luag cav taus ntxhw, mus txog hauv tsev tsis muaj lub chaw pw.

koob meej nrog cuag luag cav pov haum, mus txog hauv tsev tsis muaj lub tog zaum.

kev fab dev taug, neeg txom nyem dev laus.

kua txob ntsim yuav tau ntsev daw, poj niam phem yuav mag ncaws taw.

kev nkauj kev nraug hais luag nyav, los txhob kuam hooj haus ntshav.

kev pluag tsis yog tim txoj hmoo, tshaib plab tsis yog tim qoob loo.

kev ua noj tsis tas cia luag ua tus coj, kev ua hnav tsis tas cia laug ua tus tsav.

koj tus cia koj coj, thiaj nrog luag muaj noj; koj tug cia koj tsav, thiaj nrog luag muaj hnav.

lag luam zoo thawj ntsug, poj niam zoo thawj tug.

lag ntseg hnov lus ntxhi, dig muag pom ntsuab qaim hli.

lus ntxhov caug kaus ntsaj, plaub ntxhov cuag plaub yaj.

loj cuag haum vag, tom tsis yeej uab lag.


NTAWV HMOOB SUAV TEB 

juax lenx dob zhil juas lenx zid, juax lob hnob ghob zhil juas lob hlit.

juax lob job deus shaod zhil juas ib lob hnob, juax lenx ncail rongt zhil juas ib lenx dob.

ib zhet nblex dub moux changx beb nzhat nblous, ib dol ngoux dub muax changx beb dol hlual.

ib yangt deul uat zhil dout ib loux goub roub, ib bluax ndual uat zhil dout ib nqeut ndout.

ib yangt deul uat zhil dout ib loux goub maod, ib bluax nduad uat zhil dout ib nchuat saod.

gangb jongt bid drout gangl, khaod muas laox bid drout blangl.

gud ndoul paof zeux zuat hnend, nens dlis muas zeux lox dend.

gouf lenx draof zhil juas yol khaod muas baof.

gongb menx ndraos juas luas jangd doul ncut, mol zaos houd zhed zhil muax lob qeut but.

gongb menx ndraos juas luas jangd baod houf, mol zaos houd zhed zhil muax lob daos rouf.

ged fangb dled dous, nens zaof nyef dled loul.

guat zaob nzhif yuad dout nzhed dleut, baox naf pef yuad mangs njeul deut.

ged ngoux ged ndrous hail luas nyangd, laol caob guaf hongx houl nchangd.

ged bluas zhil yaos dif zaox hmongt, chaib blangb zhil yaos dif ghongb longt.

ged uat naox zhil dangl jat luas uat dol jaox, ged uat hnangd zhil dangl jat lous uat dol zhangd.

gaox dol jat gaox jaox, tax ndraos luas muax naox; gaox dos jat gaox zhangd, tax ndraos luas muax hnangd.

langs luaf rongt teux nzhos, baox naf rongt teux dos.

langs nzhes hnaod lol ncit, dlis muas baof nzhuab ghaif hlit.

lol ncaod jous goul nzhangx, bloub ncaod juas bloub yangx.

laox juas houf vangs, daof zhil yenx uab langs.

Xab Lauj 90 1 0 2019-07-30