Hais Txog Me Me Ntawm Xyaum Kawm Ntawv Hmoob 2022-07-26

Nyob zoo, ib tsoos niam txiv kwm tij neej tsa sawv daws, ntawm no kuv yuav los hais ob peb lo lus qhia txog ntawm kuv txoj kev kawm ntawv hmoob, thiab vam tias tej zaum yuav pab tau koj me me yog tias koj tseem xyaum kawm ntawv hmoob nim no.Ua ntej tshaj plaws, kuv xav hais tias nws kuj muaj ntau y

Xab Lauj 85 0 0

教你用苗语表达人际称谓 Qhiab Ua Luv Hmoob Hu Kwv Tij Neej Tsa 2022-07-21

人际称谓苗语汉语对照表。注:括号里的内容为括号外的人对这么称呼自己的人的称呼。按照苗族的传统,如果结婚有了子女之后,父母称呼他人要以自己子女为标准称呼。例如:兄弟有子女后不再以兄弟称呼,而是以叔伯相称。txivniamyawgpogtij laugkwv爸爸妈妈爷爷奶奶哥哥弟弟tubntxhaisniam tijniam laustis nyabniam hluas儿子女儿嫂子姐姐弟妹妹妹(姐)muamtxiv me,txiv ntxawmniam me, niam ntxawmtxiv hlobniam

Xab Lauj 85 1 0

Hu Plig Peb Caug Hmo Ntuj 2022-05-19

春节除夕夜喊魂仪式颂词,摘录自教学视频,仅供交流学习使用!未经原作者授权,禁做它用!uas hnub no ces tsuas zoo hnub os,hmo no ces tsuas zoo hmo os,hnub no tsuas yog lawm hnub dawb,hmo no tsuas yog lawm hmo huv,hnub no xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj,ib xyoo 12 lub hli,tig lis lees los txog ces hnub no kuv hu no kuv tsuas hu XXX no ib ts

Xab Lauj 101 1 0

教你用苗语称呼世界各国 Qhia koj ua lus hmoob hu ntau lub teb chaws li npe 2022-04-03

众所周知,苗族是一个起源于中国,分布于世界各地的民族,在世界各地的苗族交往的过程中,往往要涉及很多的地名,世界那么大,我们没法记住那么多的地名,但是记住一些比较典型的国家名字,还是可以的,今天我们就一起来梳理一下,常见的有比较多的苗族人民居住的国家的怎么用苗语称呼吧!Tsaws li saws daws tau paub, Hmoob yog ib haiv neeg tias chiv keeb ntawm suav teb, nyob los puv qab ntuj, thaum es hmoob nyob txawv teb chaws los sib tham ua ke, kuj

Xab Lauj 60 3 0

kev tsim hlwb hlau nyeem ntawv hmoob 2022-03-26

Tsis nco qab lawm tem txij thaum twg los, kuv xav tsim ib yam dab tsi los kom nws muab ntawv hmoob nyeem tau ua lus hmoob, kom yooj yim siv li tias yus sau ntawv hmoob rau ces nws hais lus hmoob tawm tuaj. Thaum xub thawj pib kiag, kuv tau mus nrhiav seb yuav ua cas thiaj ua tau kom hlwb hlau hais t

Xab Lauj 57 0 0

苗文文字转语音功能开发笔记 2022-03-26

不知什么时候,我萌发了做一个苗语文字转语音系统的念头,就是简单的输入苗文,让让机器合成对应的苗语。于是我开始上网搜索文字转语音的简介,去了解其实现过程,在这期间,也曾在网上查找有没有已经实现了的类似系统,但很遗憾的是,并没有得到想要的结果。也许是技术难度大,也许是花费的时间太长,以至于我自己都逐渐忘记了还有这么个念头。后来在QQ交流群里看到了朋友分享的一个例子,是美国的苗族同胞用java开发的一个苗文转语音系统,叫Yuhalu,虽然合成的语音有明显的机械感,很生硬,但是有总比没有强嘛,于是我又开始琢磨起来,我能不能实现这样的功能呢?由于java开发的客户端只能在个人电脑上运行,不太方便传播

Xab Lauj 88 2 0

教你用苗语说中国的省份 Qhia Koj Siv Lus Hmoob Hu Suav Teb Cov Xeev Ntuj 2022-03-12

今天我们一起来学习怎么用苗语说中国的省份,因为道听途说,只记录了只言片语,有些不知道的就没写,如果刚好看到这篇文章的你知道的话,不妨来信一起研讨改进,我将不胜感激!Hnub no peb los kawm hu Suav Teb cov xeev ntuj ua ke, tab sis vim tias hnov tej laus thav g xaiv xwb, muaj qee lo nco qab tsis zoo lawm, thiaj tsis tau sau tau, yog tias ib tsoom niam txiv kwv tij pheej ywg saws daws

Xab Lauj 56 3 0

苗语里的计数单位 Lus Hmoob Li Xam Phaj 2022-03-12

hnub no peb los xyaum cov xam phaj hauv lus hmoob ua ke, nws muaj xws li hauv qab no:汉语 Lus Suav苗语 Lus Hmoob英语 Lus Mes Kas阿拉伯数字个cuaones1十caumtens10百puahundreds100千txhiabthousands1,000万vam10 thousands10,000十万ntsuab100 thousands100,000百万roobmillions1,00

Xab Lauj 37 0 0

用苗语说一年十二个月 Qhia Hais Lus Hmoob Hu Ib Xyoo Kaum Ob Lub Hli 2022-03-12

Peb hmoob tej lus muaj ttxhij muaj txho, tab sis xws li nyob luag teb luag chaw xwb ces, muaj ntau ntau lo lus cia li poob lawm, mus hais luag lwm haiv neeg li lus lawm xwb, ntawm no kuv mus nrhiav tau peb hmoob hu ib xyoo kaum ob lub hli li cas hauv ib phau ntawv los, muab sau rau saum huab saum cu

Xab Lauj 46 0 0